1. MKNZ.P.TUG.K MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

İhale Kayıt Numarası:2020/276984

1'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI (GENERAL ÇETİN BAŞAR KIŞLASI, ŞEHİT ER ABDÜLBARİ ACAR KIŞLASI VE 11'İNCİ HUDUT BÖLÜK KOMUTANLIĞI (GÜRBULAK) İLE DOĞUBAYAZIT ÇÖP DÖKME ALANI ARASINDA) 740 SEFER ÇÖP TAŞIMA VE DÖKME

1. MKNZ.P.TUG.K MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

1'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI (GENERAL ÇETİN BAŞAR KIŞLASI, ŞEHİT ER ABDÜLBARİ ACAR KIŞLASI VE 11'İNCİ HUDUT BÖLÜK KOMUTANLIĞI (GÜRBULAK) İLE DOĞUBAYAZIT ÇÖP DÖKME ALANI ARASINDA) 740 SEFER ÇÖP TAŞIMA VE DÖKME hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2020/276984

1-İdarenin

a) Adresi             :              1'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI DOĞUBAYAZIT/AĞRI

b) Telefon ve faks numarası       :              4723124750 - 4723124751

c) Elektronik Posta Adresi           :              1mknzihale@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :              1'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI (GENERAL ÇETİN BAŞAR KIŞLASI,LOJMANLARI, KIŞLA GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHİT ER ABDÜLBARİ ACAR KIŞLASI VE 11'İNCİ HD.BL.K.LIĞI İLE DOĞUBAYAZIT ÇÖP DÖKME ALANI ARASINDA) TOPLAM 740 SEFER ÇÖP TAŞIMA VE DÖKME

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               :              Org. Çetin BAŞAR Kışlası, Lojmanları, Kışla gazino Müdürlüğü, Şehit Er Abdülbari ACAR kışlası ve 11'inci Hd.Bl.K.lığı ile Doğubayazıt Belediyesi Çöp Dökme alanı arasında

c) Süresi              :              İşe başlama tarihi 01.08.2020, işin bitiş tarihi 30.06.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              1'inci Mknz.P.Tug.İhale Komisyon Başkanlığı Doğubayazıt/AĞRI

b) Tarihi ve saati              :              06.07.2020 - 14:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Söz konusu hizmetin gerçekleştirilmesi maksadıyla 10 Temmuz 2003 tarihli 4925 sayılı karayolları taşıma kanununun (değişiklik ekleri dahil) 5’inci maddesinde belirtilen Yetki belgesinin isteklilerde bulunması zorunludur. İstekliler 4925 sayılı Karayolları Taşıma kanununa istinaden yürürlükte bulunan karayolları taşıma yönetmeliğinin 6'ncı ve 13’üncü maddesinde detayları belirtilen Yetki Belgelerinden K1,L1,L2,C2,R1 ve R2 yetki belgelerinden en az birinin aslı veya noter onaylı suretini İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekliler sahibi olduğu ve/veya kira sözleşmesi ile kullanım hakkının olduğunu beyan ettiği 1 (bir) adet en az 10 MetreKüp kapasiteli Sıkıştırmalı Tip çöp kamyonuna sahip olduğunu belgelendirecektir. Ağırlık miktarı araç ruhsatlarından tespit edilecektir. Çöp taşıma için kullanılacak araç 2010 ve daha üzeri model olacaktır. Bu belgeler sözleşmenin imzalanması aşamasında ihale Komisyon Başkanlığına verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde Yapılmış olan her türlü Yük Taşıma Hizmet Alımı Benzer İş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'inci Mknz.P.Tug.İhale Komisyon Başkanlığı Doğubayazıt/AĞRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.