AĞRI DEFTERDARLIĞI’NDAN BASIN BÜLTENİ

E-BELGE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ STK, MALİ MÜŞAVİRLER VE MÜKELLEFLERE AĞRI DEFTERDARLIĞINCA TİCARET ODASINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

Ağrı Defterdarı Mehmet TURAL, Defterdar Yardımcısı Kenan AVŞAR, Vergi Dairesi Müdürü Ayşe DEMİR KILINÇ, Gelir Müdürü Mustafa TEMİZKAN, STK Temsilcileri ve Mali Müşavirlerin katıldığı toplantı Ticaret Odası toplantı salonunda yapılmış olup;

Söz konusu toplantıda Gelir Müdürü Mustafa TEMİZKAN ve Vergi Dairesi Müdürü Ayşe DEMİR KILINÇ yapmış olduğu sunumda e-belge uygulamaları ile ilgili bilgi vererek mükelleflerimizin konu ile ilgili sorularını cevaplamıştır.

E-Belge uygulamanın;

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile ; mevcut uygulamalara (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet) ek olarak başka e-belgelerin de (e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e- Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgesi) uygulamaya alınmasının sağlandığını ve var olan uygulamaların da kapsamının genişletildiğini belirtmiştir. Buna göre:

- e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

-  e- Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler ile nihai tüketiciler için de e- irsaliye düzenlenebilmesi sağlanmaktadır.

-   ÖKC kullanımından 483 SN VUK GT’deki koşulları sağlayarak muaf olan mükelleflerin vergi dâhil 500 TL’ye kadar olan perakende mal/hizmet satışlarında “Nihai Tüketici” açıklaması ile e-Arşiv Fatura düzenlenmesi mümkün hale gelmektedir.

- Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.

- Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.

- Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

- Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

- Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.

- Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

- E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

- e-Belgelerden GİB Portal üzerinden düzenlenebilenlerin Başkanlığa ait elektronik imza ya da mali mühür ile imzalanabilmesi öngörülmektedir.

- İsteyen mükelleflerin e-Berat dosyalarını geçici vergi dönemleri itibarıyla yükleyebilmeleri sağlanmaktadır.

- e-Defter ve berat dosyalarının özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde defter tutma hususunda kendisine yetki verilen meslek mensuplarının Mali Mührü ya da NES’i ile imzalanması/onaylanması öngörülmektedir.

- e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerde ya da Başkanlıkta 10 yıl süreyle saklanması öngörülmektedir.

                Mükelleflerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

MEHMET TURAL / AĞRI DEFTERDARI