YATILI BÖLGE ORTAOKULU-DOĞUBEYAZIT MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

YATILI BÖLGE ORTAOKULU-DOĞUBEYAZIT MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Gıda Ürünleri Satın Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/348730

1-İdarenin

a) Adresi :Doğubayazıt Yatılı Bölge Ortaokulu Barış Mah. Kızıldıze Sok. 04400 DOĞUBAYAZIT/AĞRI

b) Telefon ve faks numarası : 4723126020 - 4723126101

c) Elektronik Posta Adresi : 747137@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :              Kuru ve Günlük Gıdalar, Sebze ve Meyve, Ekmek, Tatlı ve Unlu Gıdalardan oluşan Kısmi Alımlı 96 Kalem Gıda ürünü satın alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    :              Doğubayazıt Yatılı Bölge Ortaokulu Gıda Ambarıdır.

c) Teslim tarihi  :              Mal alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerini düzenleyen Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır. Tüm Gıda Malzemesi Kalemleri Alımı sözleşmeye müteakiben alımına başlanacak ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının sonuna kadar devam edecektir. (Tüm gıda ürünlerinin kısımları 16.09.2019-16.06.2020 tarihleri arasında kısmi alınacaktır.) Alımlar günlük, haftalık veya aylık ihtiyaca göre alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              Doğubayazıt Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Başkanlığı Barış Mah. Kızıldıze Sok. Doğubayazıt/AĞRI

b) Tarihi ve saati              :              04.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tüm kısımlar için yapılacak tekliflerde Mevzuatı gereği İŞLETME KAYIT BELGESİ teklif ile birlikte sunulması gerekir. Örneğin istekli ekmek alımı veya tatlı ve unlu gıdalar için teklif sunacaksa İşletme kayıt belgesinde bu ürünlerle ilgili üretim izni olması gerekir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Doğubayazıt Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Başkanlığı Barış Mah. Kızıldıze Sok. Doğubayazıt/AĞRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.